top of page

​ Idle Theater Vol.3 "Aggressive Posture"

Held on Wednesday, August 5, 2015

Performer:

YURI

New Urawa

Sexy DAVINCI

Daggle KOMEI

Hisashi Watanabe

Takaro Matsumura

Circus Without Circle (Tetsuro Tan, Noritaka Sakakibara)

Ken Yoshikawa

MC: Yosuke Meguro, Tomohiro Kobayashi

bottom of page